Hermes Online                
RO
  | EN 

CONDIŢII GENERALE PRIVIND FURNIZAREA SERVICIILOR POŞTALE

HERMES COURIER SERVICES S.R.L., cu sediul social în strada Telita, nr.15, bl120, sc3, ap30, sector 5, judeţul Bucuresti, CUI 27239973, oferă servicii poştale avand ca obiect trimiteri postale interne si internationale, în următoarele condiţii:

HERMES COURIER SERVICES S.R.L. acceptă trimiterile poştale prezentate de către expeditor, ambalate corespunzător, cu un înveliş exterior opac care să nu permită vizualizarea conţinutului, şi care au înscrise datele de identificare complete ale destinatarului, iar in cazul serviciului Contra ramburs si ale expeditorului (nume şi prenume/denumirea în cazul persoanelor juridice, respectiv adresa completă de livrare).

Responsabilitatea ambalării trimiterilor poştale, precum şi a înscrierii datelor pe trimiterea poştală revin expeditorului.

Trimiterile poştale care conţin bunuri fragile vor trebui ambalate corespunzător de către expeditor, utilizând ca umplutură talaş, polistiren antişoc sau alt material care atenuează şocul mecanic, şi să aibă aplicată inscripţia „Fragil”. HERMES COURIER SERVICES S.R.L. se obligă să recunoască şi să respecte inscripţiile/etichetele aplicate de expeditor şi să acorde o atenţie specială în manipularea şi depozitarea trimiterilor poştale în cauză.

HERMES COURIER SERVICES S.R.L. nu este responsabil pentru eventualele alterări ale trimiterii poştale prin mijloace sau din cauze electromagnetice (de exemplu, demagnetizare, scanare cu raze X în cadrul procedurilor de securitate/vamale, etc.).

Dimensiunile maxime acceptate ale trimiterii poştale:

- 210 mm X 297 mm (format A4) pentru plicuri;

- 50 cm X 60 cm X 110 cm pentru colete.

Greutatea maximă admisă a unei trimiteri poştale este de 50 de kg.

HERMES COURIER SERVICES S.R.L. nu acceptă trimiteri poştale al căror ambalaj prezintă inscripţii care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri, precum şi trimiteri poştale constând în bunuri care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri, dacă se depun neambalate sau in ambalaj transparent. De asemenea, nu pot face obiectul trimiterilor poştale bunurile al căror transport este interzis prin dispoziţii legale, fie chiar şi pe o porţiune de parcurs (de exemplu, dar fără a se limita la acestea: substanţe explozive, toxice, inflamabile, psihotrope, droguri, arme sau părţi ale acestora, muniţii, etc.).

Expeditorul are obligaţia de a nu introduce în reţeaua poştală trimiteri poştale al căror obiect este interzis prin dispoziţiile legale.

HERMES COURIER SERVICES S.R.L. asigură secretul trimiterilor poştale - reţinerea, deschiderea sau divulgarea conţinutului trimiterilor poştale fiind permisă numai în condiţiile şi cu procedura prevăzute de lege.

În cazul trimiterilor poştale internaţionale se vor respecta, suplimentar, de către ambele părţi, dispoziţiile legale incidente în domeniul vamal, precum şi legislaţia statelor pe teritoriul carora se presteaza operatiuni componente ale serviciilor postale si a celor tranzitate de trimiterea postala.

Cu exceptia trimiterilor postale care fac obiectul serviciului Expres, HERMES COURIER SERVICES S.R.L. asigura livrarea trimiterilor postale interne in termen de 1 zi lucratoare , respectiv in termen de 10 zile lucratoare de la data preluarii in cazul trimiterilor postale internationale.

HERMES COURIER SERVICES S.R.L. furnizeaza serviciul de trimitere recomandata ale carui particularitati constau in oferirea unei garantii forfetare impotriva riscurilor de pierdere, furt, distrugerea totala sau partiala ori deteriorarte a trimiterii postale inregistrate si in eliberarea, la cerere, ulterior depunerii, respectiv livrarii trimiterii postale, a unei dovezi privind depunerea trimiterii postale sau livrarea la destinatar, fara a fi confirmata in scris de catre acesta.

Expeditorul poate solicita eliberarea dovezii privind depunerea trimiterii postale sau livrarea la destinatar in termen de 9 luni de la data depunerii acesteia in reteaua HERMES COURIER SERVICES S.R.L. . Furnizorul are obligatia de a transmite expeditorului dovada respectiva in termen de maxim 5 zile lucratoare de la data solicitarii, printr-o metoda agreata (de exemplu, fax, e-mai etc), fara a implica costuri suplimentare in sarcina expeditorului.

HERMES COURIER SERVICES S.R.L. furnizeaza servicii de trimitere cu valoare declarata, servicii ale caror particularitati constau in asigurarea unei trimiteri postale impotriva pierderii, furtului, distrugerii totale sau partiale ori deteriorarii, pentru o suma care nu poate depasi valoare declarata de catre expeditor, si in eliberarea, la cerere, a unei dovezi privind depunerea trimiterii postale.

Termenul in care poate fi solicitata de expeditor dovada privind depunerea trimiterii postale care face obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarata este de 9 luni de la data depunerii acesteia, HERMES COURIER SERVICES S.R.L. avand obligatia de a comunica dovada respectiva in termen de maxim 5 zile lucratoare de la data solicitarii, printr-o metoda agreata cu expeditorul sau integratorul (de exemplu, fax, e-mail etc), fara a implica costuri suplimentare in sarcina expeditorului.

Valoarea maxima acceptata a valorii declarate este de 5000 RON.

HERMES COURIER SERVICES S.R.L. furnizează serviciul Contra ramburs, serviciu poştal a cărui particularitate constă în achitarea de către destinatar expeditorului, prin intermediul reţelei poştale, a contravalorii bunului care face obiectul trimiterii poştale înregistrate. Preluarea acestor trimiteri poştale se face numai în condiţiile în care expeditorul a indicat în mod corect şi complet toate datele sale de identificare. Moneda admisă în care se face colectarea, respectiv achitarea sumelor de bani de la destinatari este RON. Suma maximă acceptata de catre furnizor este de 5000 RON pentru persoanele juridice si 7000 RON pentru persoanele fizice. Modalitatea de colectare si, respectiv, de achitare a rambursului este in numerar sau prin virament in cont bancar. Termenul de returnare a contravalorii trimiterilor poştale catre expeditor (sumele colectate de la destinatar) este de 3 zile lucratoare de la livrare in cazul trimiterilor postale interne. HERMES COURIER SERVICES S.R.L. nu ofera acest serviciu pentru trimiteri postale internationale.

HERMES COURIER SERVICES S.R.L. furnizează serviciul Confirmare de primire, serviciu poştal a cărui particularitate constă în predarea către expeditor a dovezii privind predarea trimiterii poştale înregistrate, confirmată în scris de destinatar. Termenul de returnare catre expeditor a dovezii privind predarea trimiterii postale, confirmata in scris de catre destinatar, este de 2 zile lucratoare de la livrare in cazul trimiterilor postale interne. HERMES COURIER SERVICES S.R.L. nu ofera acest serviciu pentru trimiteri postale internationale.

In cazul pierderii dovezii de confirmare a primirii trimiterii postale de catre destinatar, HERMES COURIER SERVICES S.R.L. intocmeste si pune la dispozitia expeditorului un duplicat al acesteia.

HERMES COURIER SERVICES S.R.L. furnizează serviciul Express, serviciu poştal care presupune în mod cumulativ:

- eliberarea de către HERMES COURIER SERVICES S.R.L. expeditorului a unui document care permite furnizorului identificarea interna a trimiterii in reteaua postala si care atesta data, ora si minutul depunerii, precum si plata tarifului;

-predarea trimiterii poştale la adresa destinatarului, personal către acesta sau către persoana autorizată să primească trimiterea poştală;

-predarea rapidă a trimiterii poştale;

- răspunderea furnizorului pentru nerespectarea timpilor de livrare aferenti trimiterilor postale care fac obiectul acestui serviciu.

Timpii de livrare garantaţi pentru trimiterile poştale care fac obiectul serviciului Express, sunt de 12 ore în aceeaşi localitate, 24 de ore în cazul furnizării între reşedinţele de judeţ şi intrajudeţean, respectiv 36 de ore între oricare alte două localităţi de pe teritoriul naţional.

În cazul trimiterilor poştale internaţionale colectate de pe teritoriul Romaniei si care urmeaza a fi livrate unui destinatar aflat in unul dintre statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European, timpul cât trimiterea poştală se află pe teritoriul României nu va depăşi 120 ore.

În cazul depăşirii timpilor de livrare garantaţi pentru serviciul Express, HERMES COURIER SERVICES S.R.L. răspunde faţă de utilizator prin restituirea integrală a tarifului încasat.

Predarea trimiterilor poştale se realizează la adresa indicată de expeditor, după caz, la cutia poştală a destinatarului ori personal către destinatar sau către persoana autorizată să primească trimiterea poştală.

Cu exceptia trimiterilor postale care fac obiectivul serviciilor Express si Livrare speciala, in cazul imposibilitatii de predare a trimiterilor postale catre destinatar (sau persoana autorizata), HERMES COURIER SERVICES S.R.L. va instiinta destinatarul printr-un aviz care sa anunte sosirea trimiterii postale si va pastra, la punctul de contact, in vederea predarii, trimiterea postala care nu a putut fi predata acestuia, pentru o perioada de 5 zile de la data avizarii acestuia.

HERMES COURIER SERVICES S.R.L. va returna, la adresa expeditorului, pe cheltuiala expeditorului (conform tarifelor indicate in oferta comerciala), trimiterea postala inregistrata care nu a putut fi predata destinatarului din una dintre cauzele prevazute de lege, in termen de 5 zile lucratoare in cazul trimiterilor postale interne, respectiv in termen de 10 zile lucratoare in cazul trimiterilor postale internationale, terman care se calculeaza, dupa caz, de la data expirarii perioadei de pastrare avizate sau a incercarii de livrare.

In caz de nerespectare a timpilor de livrare (exceptand insa timpii de livrare aferenti serviciului Expres) si a termenelor de returnare, astfel stabiliti in cuprinsul acestui document, pentru toate serviciile postale, HERMES COURIER SERVICES S.R.L. va raspunde fata de utilizator prin restituirea unui procent de 5% din tariful incasat pentru serviciul respectiv.

În cazul trimiterilor poştale care nu au putut fi predate destinatarului şi nici returnate expeditorului, HERMES COURIER SERVICES S.R.L. va păstra la dispoziţie aceste trimiteri poştale timp de 9 luni de la data depunerii acestora. După expirarea acestui termen trimiterile poştale nerevendicate trec din proprietatea expeditorului în proprietatea HERMES COURIER SERVICES S.R.L.

HERMES COURIER SERVICES S.R.L. are dreptul de a refuza predarea către destinatar a trimiterii poştale atunci, cand dupa preluarea trimiterii postale, rezulta in mod neidoielnic ca aceasta contine bunuri interzise la transport ori care nu respecta conditiile speciale de transport stabilite conform legislatiei in

domeniu, respectiv legislatia statelor pe teritoriul carora urmeaza a se realiza livrarea ori a statelor care urmeaza a fi tranzitate, sau cand, dupa preluarea trimiterii postale, acesta a produs sau poate produce iminent pagube persoanelor, mediului, instalatiilor utilizate sau altor trimiteri postale.

HERMES COURIER SERVICES S.R.L. răspunde, în caz de pierdere, furt sau distrugere totală, pentru trimiterile poştale interne, astfel:

- cu întreaga valoare declarată, pentru o trimitere poştală care face obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată, inclusiv daca respectiva trimitere postala face sau nu obiectivul unui serviciu ramburs;

- cu valoarea rambursului, pentru o trimitere postala care face obiectul unui serviciu ramburs fara valoare declarata;

- cu suma reprezentând de 10 ori tariful serviciului, pentru trimiterile poştale care nu fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată sau a unui serviciu ramburs;

In cazul pierderii, furtului sau distrugerii totale, in afara despagubirilor mentionate mai sus, se restituie si tarifele incasate la depunerea trimiterii postale.

În caz de pierdere ori distrugere parţială sau deteriorare, HERMES COURIER SERVICES S.R.L. răspunde pentru trimiterile poştale interne, după cum urmează:

- cu valoarea declarată pentru partea lipsă, distrusă sau deteriorată, înscrisă în nota de inventar, pentru trimiterile poştale depuse deschise, care fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată;

- cu cota-parte corespunzătoare greutăţii lipsă din valoarea declarată, pentru trimiterile poştale depuse închise, care fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată;

- cu suma reprezentând de 10 ori tariful serviciului, în caz de pierdere parţială, distrugere parţială sau deteriorare a trimiterilor poştale care nu fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată.

In cazul unei trimiteri care face obiectul unui serviciu ramburs, HERMES COURIER SERVICES S.R.L. raspunde cu intreaga valoare a rambursului pentru situatia in care nu a restituit expeditorului intreaga valoare a acestuia sau cu diferenta corespunzatoare pana la valoarea integrala a acestuia, in cazul in care rambursul a fost incasat partial de la destinatar.

La sumele prevazute mai sus se adauga dobanda legala penalizatoare care curge din momentul introducerii reclamatiei prealabile sau, dupa caz, al introducerii cererii de chemare in judecata, indiferent care dintre aceste momente intervine primul.

Pierederea completa a continutului este echivalenta cu pierderea trimiterii postale.

In situatia in care expeditorul a declarat o valoare mai mica decat cea reala, despagubirea este la nivelul valorii declarate.

In situatia neefectuarii prestatiilor care constituie caracteristici suplimentare ale serviciilor postale, nominalizate de expeditor prin indicatii speciale, se restituie numai tarifele incasate suplimentar fata de tariful aplicabil pentru serviciul postal standard.

HERMES COURIER SERVICES S.R.L. raspunde pentru trimiterile postale internationale in conformitate cu prevederile acordurilor internationale din domeniul postal la care Romania este parte, exceptie facand cazurile in care nu exista astfel de acorduri internationale, situatie in care va raspunde corespunzator legislatie nationale aplicata trimiterilor postale interne.

HERMES COURIER SERVICES S.R.L. este exonerat de răspundere în următoarele situaţii:

- paguba s-a produs ca urmare a faptei expeditorului sau destinatarului;

-utilizatorul nu are instalată o cutie poştală care să permită predarea trimiterii poştale sau aceasta nu asigură securitatea trimiterilor poştale ori, după caz, nu are asigurat un serviciu destinat primirii trimiterilor poştale;

- trimiterea a fost primită fără obiecţii de către destinatar, cu excepţia reclamaţiilor referitoare la pierderea, furtul, deteriorarea sau distrugerea totală ori parţială a conţinutului trimiterii poştale;

- paguba s-a produs ca urmare a unui caz de forţă majoră sau a cazului fortuit; în acest caz expeditorul are dreptul la restituirea tarifelor achitate, cu excepţia tarifului de asigurare.

Mecanismul de soluţionare a reclamaţiilor primite de la utilizatori

HERMES COURIER SERVICES S.R.L. a stabilit un mecanism de soluţionare a reclamaţiilor în special în ceea ce priveşte pierderea, furtul, distrugerea parţială ori totală, sau deteriorarea trimiterilor poştale, precum şi nerespectarea condiţiilor de calitate a serviciilor (termenii de livrare, de returnare etc).

Expeditorul sau destinatarul nemulţumit de serviciul oferit poate formula o reclamaţie în termen de 6 luni de la data depunerii trimiterii poştale.

Reclamaţia utilizatorului care se consideră prejudiciat/nemulţumit va trebui făcută în scris şi transmisă furnizorului prin una dintre următoarele modalităţi: prin depunere, personal, la sediul social ori la punctele de acces/ contact deservite de personal ale HERMES COURIER SERVICES S.R.L., prin intermediul unui serviciu poştal (recomandabil, cu confirmare de primire) către adresa str. Cutitul de Argint,nr 2B, prin fax la nr. 0722296669 sau prin e-mail la adresa office@hermes-curier.ro.

HERMES COURIER SERVICES S.R.L va înregistra reclamatia primita în Registrul de reclamaţii şi va confirma petentului primirea acesteia prin aceeaşi modalitate folosită la transmitere de către utilizator sau prin modalitatea solicitata de catre acesta in cuprinsul reclamatiei, de exemplu: prin înmânarea numărului de înregistrare, în cazul în care reclamaţia a fost depusă personal, prin semnarea confirmării de primire in cazul primirii reclamaţiei printr-un serviciu poştal cu confirmare de primire, prin adresa scrisa in situatia primirii reclamatiei printr-un serviciu postal fara confirmare de primire sau prin comunicarea numărului de înregistrare prin fax, respectiv e-mail către adresa de fax/e-mail de la care s-a primit reclamaţia.

În vederea soluţionării reclamaţiei, utilizatorul reclamant va trebui să descrie in cuprinsul reclamatiei pe care o inainteaza evenimentul (fapte, acte şi cauze) aferent reclamaţiei, să îşi formuleze pretenţiile, modalitatea de plată aleasă în cazul despăgubirii si informatiile necesare transmiterii despagubirilor (in situatia in care reclamatia se va dovedi intemeiată), să anexeze la reclamaţie dovezi relevante pentru efectuarea unor analize corecte şi complete, corespunzatoare evenimentului reclamat (cum ar fi,dupa caz, copie a documentului care atestă plata serviciului poştal, a facturii emise de catre furnizor, fotografii, ambalajul trimiterii postale, bunul distrus/deteriorat care face obiectul trimiterii postale, copie a procesul verbal de constatare etc.) şi să pună la dispoziţie orice alte informaţii ce ar putea fi utile soluţionării reclamaţiei.

Reprezentanţii HERMES COURIER SERVICES S.R.L vor analiza reclamaţia primită luând în calcul atât probele depuse de petent, dar şi informaţiile/probele relevante furnizate de proprii angajaţi ori terţe persoane implicate, putând, atunci când este cazul, să solicite chiar şi o expertiză.

Reclamaţia va fi soluţionată (implicand, analiza reclamatie, comunicare raspuns si acordare despagubiri) de către HERMES COURIER SERVICES S.R.L în termen de 3 luni de la data introducerii acesteia.

În cazul reclamaţiilor soluţionate favorabil, HERMES COURIER SERVICES S.R.L va despăgubi utilizatorul în termen de 30 de zile de la data finalizării analizei reclamatiei, fara a depasi, insa, termenul de 3 luni mentionat mai sus, plata sumelor datorate utilizatorului acordandu-se, in functie de solicitarea persoanei prejudiciate, prin mandat postal, prin virament bancar sau in numerar, de la casieria aflata la adresa sediului social.

În cazul în care reclamaţia adresată furnizorului de servicii poştale HERMES COURIER SERVICES S.R.L nu a fost soluţionată în mod satisfăcător sau nu s-a răspuns la aceasta în termenul prevăzut în prezentele condiţii generale privind furnizarea serviciilor poştale, utilizatorul în cauză poate înainta, în termen de un an de la data depunerii trimiterii poştale, o plângere autorităţii de reglementare însoţită de dovada îndeplinirii procedurii reclamaţiei prealabile sau o cerere de chemare în judecată. Cererea de chemare în judecată poate fi introdusă indiferent dacă o plângere având acelaşi obiect a fost înaintată sau nu autorităţii de reglementare.

Prezentul document face parte integrata din oferta comerciala a HERMES COURIER SERVICES S.R.L, reprezentand clauzele generale ale contractul individual ce se va considera incheiat între expeditor şi HERMES COURIER SERVICES S.R.L, la momentul acceptării trimiterii poştale în reţeaua poştală. Contractul individual se incheie prin acceptarea de catre expeditor a ofertei furnizorului, fără a fi necesară întocmirea unui înscris.

Nume şi prenume reprezentant

Mihai Iuliu

 

Versiune semnata si stampilata

CONTACT

DISPECERAT:
0784.888.853
E-MAIL:
office@hermes-curier.ro
VANZARI:
0731.313.122
ADRESA:
Str. Cutitul de Argint, Nr.2B, Sector 4, Bucuresti